top of page
milad-alizadeh-h1YWVMbS0PI-unsplash.jpg

Amstel
Treasury
Management

De Amstel Treasury Management Propositie

Bestuur, Gedragscode & Strategie - De visie en (financiële) strategieën van de klant begrijpen, en in samenhang met het algehele corporate governance raamwerk van de klant, deze te vatten in treasury governance, beleid, en procedures - Opstellen van bedrijfsspecifiek, gedegen treasury- en (financieel) risicobeleid dat alle relevante strategische en praktische aspecten omvat - Ondersteunen van de klant bij het ontwikkelen en onderhouden van een solide kapitaalallocatie raamwerk - Ondersteunen van de klant bij de (treasury/finance-gerelateerde) voorbereidingen voor een beursgang, overname, fusie of spin-off, inclusief ‘due diligence’ analyse en input voor acquisitie doelen

Bankrelatiebeheer - Adviseren van de klant over zijn bankrelaties en hoe deze zowel kwalitatief als kwantitatief te verbeteren: dit kan ook het ontwerpen of implementeren van een 'share of wallet' oplossing betreffen - Ondersteuning van de klant bij het identificeren van die financiële partners en dienstverleners die de beste ‘waar voor je geld'-oplossing, d.w.z., de optimale service versus kosten oplossing, bieden

Cash Management en Liquiditeitsrisicobeheer - Analyseren van de kosten en besparingsmogelijkheden, evenals de voor- en nadelen van bestaande en nieuwe cash management structuren (bijv. notional pools, zero-balance of target balance pools, cross-border multi-currency pools, two-way multi-bank sweeps, in-house banking-modellen, enz.), ook rekening houdend met mogelijke fiscale implicaties (bronbelasting, enz.) - Ondersteunen van de klant bij het ontwikkelen van (meer) betrouwbare, consistente cash flow prognose modellen, bijvoorbeeld op basis van het jaarlijkse budget/bedrijfsplan van de klant, en/of op basis van trends en analyses op kortere termijn - Identificeren van de geconsolideerde liquiditeitsrisico's van het bedrijf, bijvoorbeeld met het oog op de beperkingen van de repatriëring van fondsen, en hoe deze risico's effectief (lees: onmiddellijk in het geval van materiële verstoringen van de financiële markt(en)) en kostenefficiënt kunnen worden beheerd - Identificeren van de mogelijkheid om een multilaterale netting oplossing te implementeren om de inter-company reconciliatie- en betalingsprocessen te stroomlijnen, waarden en volumes van FX-conversies te verminderen (meestal tegen betere FX-tarieven), de geconsolideerde liquiditeits- en/of cash management posities van de klant te verbeteren, en de reconciliatie te automatiseren voor boekhoudkundige doeleinden - Beoordelen van de mogelijkheid en het identificeren van de voor- en nadelen van het opzetten van een in-house banking model voor de klant, dat kan worden gekoppeld aan bijvoorbeeld het (optimale) regionale/globale cash management model, de ERP-systemen van de klant, en elektronische 'betalen namens' (POBO) betalingsprocessen, en/of 'ontvangen namens' (ROBO) incassoprocessen (veelal uitgevoerd vanuit Shared Services Centers) - Opstellen van offerteaanvragen voor cash management projecten en onderhandelen met diverse (lokale/regionale/globale) voorkeurspartner(s) over het definitieve plan en contract, evenals het leiden of ondersteunen van het implementatieproject voor dergelijke projecten

Balansstructurering - (meestal) In samenwerking met het belastingteam van de klant of externe belasting adviseurs, analyseren van de (schuld/eigen vermogen) kapitaalstructuren van (met name) de buitenlandse dochterondernemingen, rekening houdend met lokale belastingregels (bijvoorbeeld, renteaftrekbeperkingen), winstgeneratie, vrije cash flow, groeipercentages, of geopolitieke risico's, of valuta- en renterisico's (& kansen), of het vermogen van de dochteronderneming(en) om (kosten efficiënt) dividend uit te keren, om aldus te komen tot de meest effectieve kapitaalstructuur op middellange en lange termijn, en vervolgens, een plan te ontwerpen om de optimale mix van eigen en vreemd vermogen te implementeren (eigen vermogen, lang-/kortlopende schulden, schulden van derden/inter-company, schulden op/buiten de balans, permanent geïnvesteerde, inter-company leningen, gebruik van derivaten (zoals rente- en/of valutaswaps), enz.) - Ontwikkelen van een raamwerk voor het inter-company financieringsmodel van de klant, inclusief, maar niet beperkt tot het toepassen van de relevante (met behulp van de OESO-richtlijnen) transfer pricing regels om de juiste inter-company rentepercentages te bepalen (inclusief benchmarking reviews), het opstellen van de juiste leningsdocumentatie, inclusief ‘country by country’ rapportages voor belastingdoeleinden (bijvoorbeeld in verband met BEPS Actiepunt 13 van de OESO), en het adviseren over de algemeen aanvaarde boekhoudkundige behandeling van de diverse bovengenoemde producten en opties

Vreemd- en Eigen Vermogensmarkten - Input leveren op basis van de financiële gegevens van de klant vanuit treasury oogpunt, waaronder balansanalyses en beoordelingen van activa- en passivabeheer - Analyseren van de gewogen, gemiddelde kapitaalkosten van de klant en adviseren over hoe deze ratio het meest effectief kan worden gebruikt - Benchmarking van de financiën van de klant vanuit een treasury perspectief ten opzichte van concurrerende bedrijven om sterke en zwakke punten en risico's en kansen te identificeren, bijvoorbeeld op het gebied van balanssterkte, of van financieringsruimtes, of van valutarisico-gerelateerde, commerciële kansen, enz. - De klant adviseren over de mogelijkheden bij het diversifiëren van zijn/haar financieringsbronnen, waaronder het benadrukken van de verschillende (vast versus variabel, lange versus korte termijn, de ene valuta versus de andere, enz.) indekkingsopties, en wijzen op de voor- en nadelen van ieder van deze opties - Ondersteunen van of (mede) leiding geven aan het onderhandelingsproces met financiële tegenpartijen met betrekking tot het implementeren van verschillende financieringsstrategieën (uitgifte van obligaties, doorlopende kredietfaciliteiten, door activa gedekte financieringen, gesyndiceerde of bilaterale faciliteiten, (door ratingsbureau ’s beoordeelde) commercial paper programma's, gecommitteerde versus niet-gecommitteerde financiering, publieke versus private markten, (reverse) factoring- en securisatieprogramma's, enz.), inclusief het identificeren van de geschikte partners om mee samen te werken voor elk van deze producten en opties

Valutarisicobeheer - Analyseren van de financiële waardeketen van de klant specifiek gericht op valutarisico's, en adviseren over de mogelijkheden om deze risico's (meer) effectief te beheersen of te beperken, waaronder hedging, non-hedging, en commerciële oplossingen - Analyseren van de verwachte (‘cash flow’), gerealiseerde, en translatie- (‘net investment’) valutarisico’s van de klant, en adviseren over de opties om deze risico's effectief te beheren of te beperken, rekening houdend met de verschillende boekhoudregels onder USGAAP (bijv. SFAS52/ASC830 en SFAS133/ASC815) of onder IFRS (bijv. IAS21) - Ondersteunen van de klant bij het identificeren van die financiële partners, dienstverleners, en oplossingen die de beste 'waar voor je geld' oplossing, d.w.z., de optimale service/opbrengst versus kosten oplossing bieden (bijv. Refinitiv's FXall of 360T elektronische handelsplatforms)

Werkkapitaalbeheer - Koppelen van werkkapitaal items en ratio's aan de kosten (en het rendement) van het geïnvesteerde kapitaal van de klant, en dus hoe, bijvoorbeeld, het verlengen van betalingstermijnen aan klanten of door leveranciers de bedrijfsresultaten en de algehele financieringsstructuur kan beïnvloeden - Analyseren van de kosten van werkkapitaal, of de ‘cash conversie cyclus’, en het identificeren van de meest effectieve opties om deze te financieren - Beoordelen van (de pro's & con's van) factoring, reverse factoring, securisatie, leasing en vergelijkbare oplossingen, en het ondersteunen van het eventuele implementatieproject hiervoor (inclusief het identificeren van de optimale partners, programma's, documentatie, ERP-koppeling, enz.)

Andere Aandachtsgebieden - Beoordelen van de behoefte aan en mogelijkheden voor de klant om een Treasury Management Systeem (‘TMS’) te introduceren, waaronder het uitvoeren van een uitgebreide kosten-batenanalyse, het identificeren van de meest geschikte TMS leveranciers en systemen, het opstellen van een offerteaanvraag, het beoordelen en onderhandelen van de voorstellen van de leveranciers en van een definitief contract, het ondersteunen van de beslissing over de ‘optimale’ oplossing, evenals het (mede) leiden of ondersteunen van het TMS implementatieproject. Voor grotere klanten kan dit ook het identificeren of herzien van de mogelijkheid van (verschillende vormen van) SWIFT Corporate-lidmaatschap inhouden - Beoordelen van de standaardpraktijken van verschillende treasury-gerelateerde processen en het identificeren van verbetermogelijkheden (bijvoorbeeld op het gebied van automatisering, beveiliging/fraude, scheiding van taken, transactiekosten, enz.) - De klant ondersteunen bij het opzetten of verbeteren van zijn/haar handelsfinancierings- en trade compliance praktijken, bijv. het beoordelen van de juiste handelsfinancieringsinstrumenten die kunnen worden gebruikt, het identificeren van de meest geschikte handelsfinancieringspartner en de mogelijkheid om een (semi-automatisch) trade finance platform te implementeren, of het beoordelen van en adviseren over de commerciële ‘algemene voorwaarden’ en/of (distributeur) overeenkomsten van de klant voor specifieke exportbestemmingen (inclusief EU-, OFAC- en VN-embargo's en -sancties)

bottom of page