top of page

Treasury Management

U bent eigenaar, CEO/CFO, of financieel directeur van een kleine of middelgrote organisatie (“MKB”) met een jaaromzet tussen de 100 en 500 miljoen euro, en heeft geen treasurer of cash manager in dienst. Het kan zijn dat u tot de conclusie bent gekomen dat er binnen uw organisatie geen ruimte of noodzaak is voor zo'n specialistische functie. Als u niet eerder met een treasury professional hebt gewerkt, voelt u zich misschien ongemakkelijk of bent u niet volledig op de hoogte van de waarde die zo'n professional aan uw bedrijf kan toevoegen. Anders gezegd, hoe een treasurer naar uw bedrijf kijkt, uw financiële data, risico's en kansen, en de opties die voor u beschikbaar zijn, vanuit een treasury management perspectiefom deze te beheersen of te verbeteren. Dit geldt allicht ook voor bedrijven met een hogere jaaromzet, waar, zelfs met een part- of full time treasury specialist in dienst, een ervaren consultant of interim treasurer vaak nog veel waarde aan kan toevoegen. 

Treasury management wordt niet zelden gezien als dat ietwat aparte gebied van 'high finance' specialisten, die met allerlei analytische risico- en kansmodellen en oplossingen aankomen, gebruikmakend van complexe (afgeleide) instrumenten waar de gemiddelde Finance professional nog nooit van gehoord, laat staan deze begrepen heeft, meestal op zijn minst naar drie schermen tegelijk turend en, zeker vroeger, tegelijkertijd in twee telefoonlijnen schreeuwend…. Van treasury professionals kan en mag echter worden verwacht dat ze waarde toevoegen aan een bedrijf op een 'basis' niveau, door te helpen bij het identificeren en pragmatisch oplossen van dagelijkse problemen ongeacht het type of de grootte van het bedrijf. Treasury management beslaat een breed spectrum: van dagelijkse, operationele activiteiten tot bovenstaande modellen en oplossingen, en heel veel toegevoegde, kwalitatieve en kwantitatieve waarde daar tussenin.

Op basis van hun expertise kunnen treasury professionals de financiële gegevens (balans, winst- en verliesrekening, kasstroomoverzicht, enz.), de bedrijfsstrategieën en -modellen, of de (financiële) productie- en waardeketens van een bedrijf anders bekijken dan CFO's of andere (financiële) verantwoordelijken van een bedrijf, rekening houdend met andere ratio's en risico- of kansen proposities dan deze groepen. Bovendien zullen deze professionals doorgaans een beter begrip hebben van hoe de financiële tegenpartijen van een bedrijf, zoals banken, leasing- of factormaatschappijen, of zelfs ratingbureaus of PE-investeerders, naar dezelfde financiële gegevens en strategieën kijken om aldus de voorstellen of plannen van deze stakeholders beter en (meer) proactief op de juiste waarde te kunnen schatten.

Mijn Propositie

Met uitgebreide ervaring in een breed scala van industriële sectoren en grote, multinationale ondernemingen ("MNC's") gedurende een carrière van 35 jaar, heb ik nu mijn eigen advies- en interim-managementbureau opgericht, me toeleggend op het ondersteunen en leveren van advies en interim treasury managementdiensten aan het MKB in Nederland. Ik ben ervan overtuigd dat het MKB fundamenteel niet verschilt van veel grotere MNC's, die in principe met dezelfde problemen en uitdagingen, dezelfde risico's en kansen, en dezelfde financiële concepten te maken hebben. De cijfers kunnen verschillen, echter, de potentiële impact van het onvoldoende, of erger nog, onnauwkeurig beheer hiervan kan hetzelfde of zelfs (relatief) groter zijn voor MKB bedrijven in vergelijking tot de MNC's die mogelijk meer 'speelruimte' hebben om dergelijke tekortkomingen elders in het bedrijf te compenseren.

Mijn expertise bestrijkt verschillende gebieden: bedrijfsfinanciering (inclusief de bepaling van de (gewogen) kosten van kapitaal, het optimaliseren van kapitaalsstructuren, inter-company financiering, en renterisico beheer), cash management, liquiditeitsrisico beheer, valutarisico beheer, werkkapitaal financiering inclusief off-balance sheet financieringsopties, grondstoffenrisico beheer, bankrelatie beheer, treasury technology oplossingen, betalingsverkeer, regelgeving en beheer voor financiële markten inclusief Know-Your-Customer en specifieke rapportage vereisten in het buitenland, trade finance en compliance, en andere aandachtsgebieden, zover van toepassing.

Ik ben geen tegenstander van het uitvoeren van generieke 'quick scans', maar stel wel regelmatig een meer holistische aanpak voor: hoewel een aantal veel voorkomende problemen, verantwoordelijkheden, processen en oplossingen op het gebied van treasury management vergelijkbaar kan zijn, heb ik tijdens mijn carrière geleerd te waarderen dat elke bedrijfssector en ieder bedrijf dat erin opereert, verschilt op het gebied van bijvoorbeeld producten & diensten, (financiële) toeleveringsketens, markten & concurrentieposities, groeipercentages & kansen, systemen, of sterke en minder sterke punten van de organisatie, vaak leidend tot praktisch en tactisch verschillende problemen & uitdagingen en dus, uitmondend in het zoeken naar branche- of bedrijfsspecifieke oplossingen. Ik geef er de voorkeur aan de uitdagingen van de klant holistisch te bekijken, dat wil zeggen, niet alleen de symptomen op te lossen, maar een breder perspectief te nemen door de hoofdoorzaken te analyseren om fundamenteel waarde toe te voegen voor de specifieke klant en voor de langere termijn. Ik zal hiervan twee willekeurige voorbeelden geven.

Onderscheidend Vermogen

Men kan wellicht snel in de verleiding komen een adviseur of interim-treasurer opdracht te geven om direct aan de 'quick wins' of het 'laaghangend fruit' te werken, maar mijn ervaring is dat fundamentele oplossingen vaak meer en blijvende inzichten en dus voordelen opleveren.

Voorbeeld: als aangenomen wordt of uit analyse blijkt dat een (MKB) opdrachtgever een opslag van, zeg, 20 basispunten betaalt op FX-deals, ligt het voor de hand om hier, samen met een (interim) consultant, opnieuw over te onderhandelen met de bank(en) of te zoeken naar andere banken, alternatieve partners, of FX-dealing oplossingen. Een meer fundamentele en in voorkomende gevallen substantieel meer kostenbesparende of concurrentie verbeterende oplossing zou echter kunnen zijn: kijken naar de financiële waardeketen van het bedrijf, de prijsstelling en/of factuurvaluta's en voorwaarden aan klanten en van leveranciers van het bedrijf, en het identificeren van 'natuurlijke' risico afdekkingsmogelijkheden, om zo de netto valuta risico posities en de volatiliteit op de winst- en verliesrekening van het bedrijf als gevolg van FX structureel te kunnen verlagen (en deze posities vervolgens eventueel in te dekken). In de meeste gevallen geen onmiddellijke oplossing, maar wel meer bewustwording en mogelijk structureel concurrentie voordeel voor een bedrijf op de lange(re) termijn opleverend. Bovendien, weet het bedrijf hoe de risico/opbrengstverhouding van de bank(en) in valutahandel tot stand komt, en of dit het gebied is waarop het bedrijf de hoogste marges betaalt? Wat zouden de consequenties op de (veelal niet zichtbare) marges en kosten van de andere diensten en producten van de bank(en) kunnen zijn van het opnieuw onderhandelen van deze specifieke opslagen: penny-wise, pound foolish?

Ander voorbeeld: een debiteuren of voorraden factoring programma, zoals actief op de markt gebracht door banken en factoring bedrijven, kan door een bedrijf als een aantrekkelijke financieringsoplossing worden beschouwd, maar welke invloed heeft dit, indien van toepassing, op de gewogen gemiddelde kapitaalkosten, het rendement op de nettoactiva, het rendement op eigen vermogen, de sterkte van de balans van het bedrijf, of de winst per aandeel, en waarom kan dit belangrijk zijn voor het bedrijf? En zo ja, is dit alles voldoende meegewogen in het financierings-besluit? Het is niet alleen belangrijk om de kosten te berekenen van het verlengen van betalingstermijnen aan klanten, of de kostenbesparingen bij leveranciers, het is minstens zo relevant om te begrijpen en te analyseren hoe dit de financiering van deze werkkapitaal posten en daarmee de gehele financieringsstructuur van het bedrijf beïnvloedt. Omgekeerd, hoe kan een stijging van korte termijn rentetarieven op de financiële markten door het bedrijf worden opgevangen en eventueel doorgerekend aan klanten of door leveranciers?

Het gaat vaak net zoveel om de bewustwording, het identificeren van de vele risico's en kansen, als om het vinden van de (beste) oplossingen.

Het zijn dit soort vragen die ik gedurende mijn carrière zowel gevraagd als beantwoord heb; veelzijdige, in de praktijk vergaarde inzichten, aangevuld met uitgebreide vak-technische kennis, en relevante, maar bovenal toepasbare ervaring, die me in staat stellen met specifieke en onderscheidende antwoorden en oplossingen te komen, ook in het MKB marktsegment. 

bottom of page